menu
template2
       
» รายละเอียดการประกวด
 
» กำหนดการ
 
» ดาวน์โหลด
 
» ขั้นตอนการประกวด
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
   
 
 
       :: กำหนดส่งผลงาน ::


 
 

กำหนดส่งผลงาน
สำหรับการประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดส่งไฟล์เอกสารประกอบที่กำหนดไว้ข้างต้น มายังงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา ทาง e-mail : patrikas@nu.ac.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อจักได้รวบรวมจัดส่งให้กรรมการพิจารณา และนำไฟล์โปสเตอร์ไปจัดพิมพ์แสดงนิทรรศการต่อไป
 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education