menu
template2
       
» รายละเอียดการประกวด
 
» กำหนดการ
 
» ดาวน์โหลด
 
» ขั้นตอนการประกวด
 
 
Untitled-1
 
 
     

 
                   
   
 
 
       :: การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ::


 
รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประจำปี พ.ศ.2560


 
 
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education