menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
 เรื่อง :  ประมวลภาพ โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : : Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

 


รายละเอียด : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทำงานเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้จัด โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในโครงการ ฯ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดีในเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ โดยในโครงการฯ ครั้งนี้ ได้จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ในแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation การอภิปรายในหัวข้อ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับความต้องการของสถานประกอบการ และปฏิบัติงานสหกิจอย่างไรให้ตรงใจตามสถานประกอบการ รวมถึงการประชุมพบผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร ธุรกิจการกระจายสินค้า ธุรกิจด้านพลังงาน วัสดุศาสตร์และสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจเครื่องสำอาง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education