menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
 เรื่อง :  ประมวลภาพงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556

 


รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 13 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มีการจัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายฯ ไปประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติต่อไปโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education