menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   จัดประชุมโครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ NU – Cooperative Education ร่วมกับสถานประกอบการจากบริษัท โกลเด้น ฟู๊ดส์ สยาม จำกัด
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมโครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ NU – Cooperative Education ร่วมกับสถานประกอบการ โดยมี รศ.ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท โกลเด้น ฟู๊ดส์ สยาม จำกัด คุณชูชีพ ศุขภะวัน คุณวลินดา นามพุทธา คุณโกศล สนิทวงษ์ และคุณสมฤทัย เล็งศรี พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทำงานสกิจศึกษา โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาแนวใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการให้เกิดประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education