menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   ระชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผศ.ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวจรวยพร สุดสวาท ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางภัทริกา สิงห์สถิต หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา พร้อมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมประชุมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมรายงานความคืบหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน WIL ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education