menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว : เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557 โดยมี รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2556 การประเมินนิสิตสหกิจ ตามLearning Outcomes และอัตลักษณ์บัณฑิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจาณาแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education