menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2560
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว :
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 13 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยได้มีการจัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายฯ ไปประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติต่อไป ดังมีรายละเอียดการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างในเอกสารดาวน์โหลดที่แนบ


 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education