menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาจัดส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 20 พฤศจิกายน 2560
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว :

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ รวมถึงการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ทั้ง 2 ประเภท คือ

    1. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท Oral Presentation ( ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ และ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น )

    2. ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ( ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ )

    โดยส่งผลงานมายัง patrikas@nu.ac.th ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดด้านล่าง

ดาวน์โหลด poster template ที่นี่ http://www.coop.nu.ac.th/nucop_research.php?view=download


 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education