menu
template2
       
» สหกิจศึกษาคืออะไร
 
» โครงการสหกิจศึกษา
 
» วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
 
» หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
» ลักษณะงานของสหกิจศึกษา
 
» 3 ประสานความร่วมมือ
 
» คุณสมบัติของ
    • นิสิต
    • สถานประกอบการ
    • สถานศึกษา
 
» มคอ 4 สหกิจศึกษา
 
» มาตรฐานสหกิจศึกษา
 
» ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น
 
» ประกาศแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
» ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
   
 
 
       :: ลักษณะงานของสหกิจศึกษา ::

 
1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงาน ที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร /
ผู้ช่วยนักวิชาการ / ผู้ช่วยงาน ฯลฯ
3. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
4. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
5. มีค่าตอบแทนตามสมควริ
 
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education