menu
template2
       
» สหกิจศึกษาคืออะไร
 
» โครงการสหกิจศึกษา
 
» วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
 
» หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
» ลักษณะงานของสหกิจศึกษา
 
» 3 ประสานความร่วมมือ
 
» คุณสมบัติของ
    • นิสิต
    • สถานประกอบการ
    • สถานศึกษา
 
» มคอ 4 สหกิจศึกษา
 
» มาตรฐานสหกิจศึกษา
 
» ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น
 
» ประกาศแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
» ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
   
 
 
       :: วัตถุประสงค์ ::

 
1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2.เพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพลอดจนการพัฒนาตนเองแก่นิสิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
3.เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4.นำผลจากการติดตามประเมินผลโครงการมาใช้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคต ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถานประกอบการ
 
 
 
       :: เป้าหมายการดำเนินโครงการ ::

 
1.ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตทราบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.ปรับปรุงหลักสูตรจากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีหน่วยกิตของการฝึกงานเพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมโครงการ และควรจะจบหลักสูตรภายในเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.พัฒนาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเพื่อการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีประสิทธิภาพ
4.จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาในอนาคต
 
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education