menu
template2
       
» สหกิจศึกษาคืออะไร
 
» โครงการสหกิจศึกษา
 
» วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
 
» หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
» ลักษณะงานของสหกิจศึกษา
 
» 3 ประสานความร่วมมือ
 
» คุณสมบัติของ
    • นิสิต
    • สถานประกอบการ
    • สถานศึกษา
 
» มคอ 4 สหกิจศึกษา
 
» มาตรฐานสหกิจศึกษา
 
» ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น
 
» ประกาศแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
» ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
   
 
 
       :: โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ::


 
         ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ เก่งงาน โดยให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ เก่งคน ให้รู้จักสื่อสารกับคนอื่นและสามารถร่วมงานกับคนอื่น มีสังคม มีมิตรและกัลยาณมิตร เก่งคิด ให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล เก่งครองชีวิต ให้สามารถแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และ เก่งพิชิตปัญหา ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องนำเอาความรู้ ความสามารถที่ศึกษามาตามที่หลักสูตรกำหนด” โดยใช้กระบวนการของ “สหกิจศึกษา” คือ ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานคนหนึ่ง ดังนั้น สถานประกอบการจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญอย่างยิ่งและถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการจริงของตลาดแรงงาน และยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบกระบวนการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
         มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีเป้าประสงค์อย่างชัดเจนที่จะดำเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์จะช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณภาพและศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ดำเนินการและพัฒนาโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
 
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education