menu
template2
       
» สหกิจศึกษาคืออะไร
 
» โครงการสหกิจศึกษา
 
» วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
 
» หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
» ลักษณะงานของสหกิจศึกษา
 
» 3 ประสานความร่วมมือ
 
» คุณสมบัติของ
    • นิสิต
    • สถานประกอบการ
    • สถานศึกษา
 
» มคอ 4 สหกิจศึกษา
 
» มาตรฐานสหกิจศึกษา
 
» ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น
 
» ประกาศแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
» ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
                      
 
 
       :: ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น ::

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education