menu
template2
       
» สหกิจศึกษาคืออะไร
 
» โครงการสหกิจศึกษา
 
» วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
 
» หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
» ลักษณะงานของสหกิจศึกษา
 
» 3 ประสานความร่วมมือ
 
» คุณสมบัติของ
    • นิสิต
    • สถานประกอบการ
    • สถานศึกษา
 
» มคอ 4 สหกิจศึกษา
 
» มาตรฐานสหกิจศึกษา
 
» ประกาศหลักเกณฑ์สหกิจดีเด่น
 
» ประกาศแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
» ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
 
 
 
 
Untitled-1
 
Untitled Document
 
     

 
                   
   
 
 
       :: สหกิจศึกษาคืออะไร ::


 
         สหกิจศึกษา (Co-operative Education:Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา ) ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ หรือ กำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและสามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษา สหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา
 
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education