menu
pic-menu
saha
    
  ...  
  ประมวลภาพ โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : : Cooperative Education Fair 58 ...  
  ประมวลภาพงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา ...  
  งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555 ...  


saha


news
 


   
  24 เมษายน 2560  
           การสัมมนาอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ม.นเรศวร...  


  ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาจัดส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร  
  5 พฤศจิกายน 2559  
          

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปร...

 


  20 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจศึกษา ม.น. แบบเต็มร้อย"  
  28 มกราคม 2557  
           กองบริการการการศึกษาขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจศึกษาม.น.แบบเต็มร้อย...  


  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556  
  6 มีนาคม 2557  
          
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่า...
 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education