menu
pic-menu
saha
    
  ewe ...  
  ประมวลภาพ โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : : Cooperative Education Fair 58 ...  
  ประมวลภาพงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา ...  
  งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555 ...  


saha


news
 


  ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาจัดส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร  
  20 พฤศจิกายน 2560  
          

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปร...

 


  20 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  21 พฤษภาคม 2560  
           กองบริการการการศึกษาขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจศึกษาม.น.แบบเต็มร้อย...  


  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556  
  21 พฤษภาคม 2560  
          
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่า...
 


  ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557  
  3 กุมภาพันธ์ 2558  
           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557 โดยมี รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน...  

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education